Edos Indoor Music-Yuki
Hauta

Honjoh Hidetaro

DENTOGAKUSHA Inc. TACD 0009
CD 2,380yen (w/o tax)

Click on the CD jacket below to hear a sound clip.
  • Yuki wa Tomoe
  • Ne Nagara ni
  • Fuyu no Samusa
  • Yuki no Daruma
  • Washi ga Omoi
  • Kesa no Samura -Sanosa iri-
  • Horete Kayou
  • Otagai ni
  • Waga Mono
  • Kyo no Shiki
   
For further information, contact honjoh@honjoh.co.jp.